Parkreglement (algemene voorwaarden) van Keukenhof B.V. te Lisse

Definities
Toegangsbewijzen: entreekaart, e-ticket, lentepas.
Keukenhof: Keukenhof B.V. te Lisse, KvK-nr: 62341138.
Park: het terrein van Keukenhof: het landgoed inclusief de bloemententoonstelling

1. PARKEREN
a. Op het parkeerterrein van Keukenhof gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein is 10 km per uur.
b. Aanwijzingen van de Keukenhof parkeerwachters dient u te allen tijde op te volgen. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of niet correct opvolgen, dan is Keukenhof gerechtigd uw auto op uw risico en uw kosten van het terrein te verwijderen.

2. TOEGANG
a. Toegang tot bloemententoonstelling Keukenhof is slechts toegestaan met een geldige entreekaart. De entreekaart dient u bij binnenkomst van het park te tonen aan een van onze controleurs.
b. Toegangsbewijzen die voor een periode zijn afgegeven (bijv. abonnementen of lentepassen) blijven Keukenhof eigendom. Ze kunnen worden ingenomen, indien de gebruiker zich gedraagt in strijd met dit parkreglement.
c. De entreekaart dient u tijdens uw bezoek te bewaren en op verzoek van een van de Keukenhof medewerkers te tonen. Wanneer u bloemententoonstelling Keukenhof verlaat vervalt het toegangsrecht tot het park.

3. VERBLIJF
Het verblijf van de bezoeker op het park of het landgoed is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Gedurende het verblijf dient de bezoeker zich in overeenstemming met hetgeen volgens de normale regels van het maatschappelijke verkeer betamelijk is te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien de bezoeker naar het oordeel van Keukenhof op welke wijze dan ook in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt kan de bezoeker de verdere toegang worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of kosten van welke aard dan ook, dit uitsluitend ter beoordeling aan Keukenhof.

4. VEILIGHEID & ORDE
a. Honden zijn, mits goed aangelijnd, toegestaan in het park met uitzondering van de gebouwen. Per bezoeker is één hond toegestaan. De uitwerpselen dient u zelf te verwijderen.
b. De brandweervoorschriften- en aanwijzingen van externe hulpdiensten en Keukenhof medewerkers dient u te allen tijde op te volgen.
c. U dient voor een wandeling door het park de aangegeven paden te gebruiken. Het is niet toegestaan om op het gras te lopen, met uitzondering van de als zodanig expliciet aangegeven grasvelden.
d. Het is niet toegestaan om anders dan te voet, met uitzondering van een rolstoel, kinderwagen of kinderbuggy, het park te betreden. Andere voortbewegingsmiddelen en meegenomen attributen (ballen, skates, (loop) fiets, segway, step, skateboard) worden niet toegestaan. Bijzondere gevallen/situaties worden beoordeeld door de Dutymanager, namens de Keukenhof directie.
e. Het is niet toegestaan om drones of andere vliegende voorwerpen te gebruiken.
f. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar op kunnen leveren (zoals vuurwerk) is verboden. Keukenhof medewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen.
g. Keukenhof medewerkers hebben het recht om u naar een persoonlijk identificatiemiddel te vragen.
h. Wanneer door een van de Keukenhof medewerkers geconstateerd wordt dat u onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen bent of wel op andere wijze de orde en/of veiligheid verstoort, gebruik maakt van indringende muziekdragers, respectloos met het park omgaat, geen gepaste kleding draagt of andere bezoekers lastigvalt, wordt u onmiddellijk de toegang geweigerd of kunt u uit het park of van het landgoed worden verwijderd. Onder gepaste kleding wordt verstaan: tenminste een hemd, korte broek en schoenen. De verwijderde bezoeker heeft geen recht op schadeloosstelling.
i. Toegangsbewijzen en restaurantvouchers worden niet teruggenomen of omgeruild voor contant geld of toegangsbewijzen voor andere seizoenen. Van misbruik van toegangsbewijzen wordt aangifte gedaan.
j. Kinderen van 0 tot 12 jaar en jongeren (12 – 16 jaar) mogen niet zonder begeleiding het park bezoeken.

5. EHBO/BEDRIJFSHULPVERLENING
a. Mocht er zich een ongeval dan wel calamiteit voordoen, dan dient u zich altijd te houden aan de aanwijzingen die door de (Keukenhof) medewerker(s) worden gegeven.
b. Meldt een ongeval of calamiteit onmiddellijk. Receptie Keukenhof: 0252 465 533. U kunt ook een Keukenhof medewerker waarschuwen.

6. AANSPRAKELIJKHEID
a. Het betreden van Landgoed Keukenhof, inclusief de bloemententoonstelling, parkeerterreinen en alle faciliteiten, geschiedt volledig op eigen risico.
b. Keukenhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door u geleden schade, tenzij Keukenhof op grond van de wet aansprakelijk is. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade.
c. Indien de bezoeker schade toebrengt behoudt Keukenhof zich het recht voor om alle restauratie- en reparatiekosten te verhalen op de bezoeker, onverminderd het recht van Keukenhof op volledige schadevergoeding.
d. Indien schade uit welke hoofde dan ook wordt veroorzaakt door een minderjarige bezoeker, althans door leden van een groep bezoekers, dan zijn naast de betreffende bezoekers, de ouders, begeleiders en/of de organisatie die een groepsbezoek heeft geboekt jegens het park hoofdelijk gehouden de door de minderjarige bezoeker(s) en/of het groepslid c.q. de groepsleden veroorzaakte schade te vergoeden.

7. OVERIG
a. Het bedrijven van promotie, het doorverkopen van toegangsbewijzen, het verkopen van diensten en/of artikelen of het houden van enquêtes, tellingen en collectes op de parkeerplaatsen, voor de ingangen en in het park, is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan.
b. Het is toegestaan in Keukenhof te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- of geluidsmateriaal is verboden, tenzij na schriftelijke toestemming van de Keukenhof directie. Keukenhof is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, modelrechten, en/of octrooirechten, die rusten op haar bloemenpark of daarmee verband houden. Het is verboden om de intellectuele eigendomsrechten van Keukenhof te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van de directie van Keukenhof;
c. Bezoekers aanvaarden dat zij mogelijk worden gefilmd in het park ten behoeve van diverse doeleinden, waaronder veiligheidsdoeleinden. Keukenhof behoudt zich altijd het recht voor dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
d. Keukenhof behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen prijzen, deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden te wijzigen.
e. Klachten en geschillen inzake online reserveringen en ticketboekingen kunnen ingediend worden via het internationale ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Keukenhof is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken: https://www.degeschillencommissie.nl/

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te ’s-Gravenhage.