Definities
Keukenhof: Keukenhof B.V., statutair gevestigd te Lisse, kantoorhoudende te (2161 AM) Lisse aan de Stationsweg 166a, KvK. nr. 62341138
Kasteel Keukenhof: het kasteel, de omringende gebouwen en terreinen die gebruikt worden voor evenementen en activiteiten.

Artikel 1: begripsomschrijvingen
In de hierna volgende voorwaarden wordt verstaan onder:
a. wederpartij: degene met wie Keukenhof een overeenkomst – in welke vorm dan ook – aangaat, dan wel aan wie Keukenhof een aanbieding doet.
b. overeenkomst: de overeenkomst tot verhuur van (een deel van) de Locatie “Kasteel Keukenhof” en tot het leveren van cateringdiensten.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Keukenhof en de wederpartij, waarop Keukenhof deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, inclusief door Keukenhof gedane aanbiedingen en tussen Keukenhof en de wederpartij gesloten overeenkomsten, betreffende (ver)huur van (een deel van) de Locatie, alsmede de uitvoering daarvan.
2. Mondelinge afspraken, afwijkingen of aanvullingen van het bepaalde in de overeenkomst en deze daarbij geldende algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Keukenhof, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Keukenhof deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst en prijzen
1. Door Keukenhof uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt tot stand indien en zodra een door de wederpartij getekende offerte door Keukenhof is ontvangen en Keukenhof niet binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld dat geen overeenkomst tot stand zal komen en overigens indien en zodra door Keukenhof een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
3. Afspraken met ondergeschikten van Keukenhof binden niet dan nadat en voor zover zij door Keukenhof schriftelijk zijn bevestigd.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken emballage-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Keukenhof niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Voor onjuistheden in de door de wederpartij aangeleverde gegevens dan wel de gevolgen daarvan, is Keukenhof nimmer aansprakelijk.
7. Keukenhof behoudt zich het recht voor haar prijzen te wijzigen. Elke nieuwe prijslijst, stelt de voorgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijslijst geplaatste orders, dan wel verstrekte opdrachten.

Artikel 4: algemene verplichtingen
1. Keukenhof verbindt zich aan de wederpartij de gehuurde locatie zoals schriftelijk nader gespecificeerd in huur te geven, gelijk de wederpartij zich verbindt de gehuurde locatie van Keukenhof in huur aan te nemen en de gehuurde locatie na beëindiging van de huur in de goede staat en schoon op te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Indien meer dan een (rechts)persoon als huurder optreedt, is iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening aan de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3. De wederpartij draagt zorg voor het tijdig verstrekken van alle gegevens waarvan Keukenhof aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Keukenhof zijn verstrekt, heeft Keukenhof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij tevens het recht alle uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5: periode van huur
1. De huur wordt aangegaan voor de schriftelijk nader gespecificeerde periode.
2. De huur vangt aan met ingang van de overeengekomen datum van terbeschikkingstelling, danwel op de datum dat de gehuurde locatie of een eerste gedeelte daarvan, desgewenst eerder ter beschikking van de wederpartij wordt gesteld.
3. De huur eindigt na afloop van de bepaalde datum, dan wel voor zover later, op de datum waarop het gehuurde in het geheel door de wederpartij is ontruimd. Bij gebruik van de gehuurde locatie buiten de overeengekomen tijden wordt een extra bedrag per begonnen uur in rekening gebracht zoals vermeld in de overeenkomst (een en ander onverminderd het recht van Keukenhof om voortgezet gebruik na de overeengekomen huurtijd te weigeren).
4. Indien en voor zover in een overeenkomst voor de voltooiing van (een) bepaalde dienst/levering is overeengekomen, dan zal dit nimmer een fatale termijn zijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de wederpartij Keukenhof in gebreke te stellen, alvorens Keukenhof in verzuim komt te verkeren.

Artikel 6: huurprijs en overige vergoedingen
1. De overeengekomen (huur)prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de huurprijs te worden voldaan bij vooruitbetaling:
• 30% van het totaal van de huursom alsmede de overige vergoedingen bij opdracht;
• 70% van het totaal van de huursom alsmede de overige vergoedingen 4 weken voorafgaand aan de overeengekomen datum;
Bij niet tijdige betaling heeft Keukenhof zonder nadere ingebrekestelling het recht de huur te annuleren.
2. Betaling van de vorderingen van Keukenhof dient in alle gevallen te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting op een door Keukenhof aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclames in de zin van deze overeenkomst, schorten de betalingsplicht van de wederpartij niet op.
3. De wederpartij is in gebreke door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten hoger is, in welk geval die wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is tot de dag van algehele voldoening.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van Keukenhof daartoe aanleiding geeft, is Keukenhof gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Keukenhof te bepalen vorm. Indien de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Keukenhof gerechtigd – onverminderd zijn overige rechten – de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en is al hetgeen wederpartij aan Keukenhof verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de wederpartij is al hetgeen de wederpartij aan Keukenhof verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
5. Betalingen door de wederpartij gedaan nadat van hem krachtens deze algemene voorwaarden rente en kosten verschuldigd zijn, zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de hoofdsom.
6. Keukenhof behoudt zich overigens het recht voor om overeenkomstig het bepaalde in art. 6:52 ev. BW, 6:262 BW en 6:264 BW uitvoering van orders/opdrachten geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 7: annulering
1. De wederpartij kan een tot stand gekomen overeenkomst schriftelijk annuleren. Bij annulering die plaatsvindt binnen zes maanden voor de datum waarop krachtens de overeenkomst de huur zal aanvangen, zal de wederpartij aan Keukenhof de volgende vergoeding verschuldigd zijn:
a. Bij annulering welke door Keukenhof ontvangen is binnen negen maanden voor de datum waarop krachtens de overeenkomst de huur zal aanvangen, maar eerder dan zes maanden voor genoemde datum is de wederpartij gehouden 25% van de overeengekomen huursom alsmede overige vergoedingen aan Keukenhof te betalen;
b. Bij annulering welke door Keukenhof ontvangen is binnen zes maanden voor de datum waarop krachtens de overeenkomst de huur zal aanvangen, maar eerder dan drie maanden voor genoemde datum is de wederpartij gehouden 50% van de overeengekomen huursom alsmede overige vergoedingen aan Keukenhof te betalen;
c. Bij annulering welke door Keukenhof ontvangen is binnen drie maanden voor de datum waarop krachtens de overeenkomst de huur zal aanvangen, maar eerder dan twee maanden voor genoemde datum is de wederpartij gehouden 75% van de overeengekomen huursom alsmede overige vergoedingen aan Keukenhof te betalen;
d. Bij annulering welke door Keukenhof ontvangen is binnen één maand voor de datum waarop krachtens de overeenkomst de huur zal aanvangen, maar eerder dan veertien dagen voor genoemde datum is de wederpartij gehouden 100% van de overeengekomen huursom alsmede overige vergoedingen aan Keukenhof te betalen;
Indien de wederpartij de gehuurde locatie, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen tijdstip in gebruik (aan)neemt, is de wederpartij in alle gevallen de overeengekomen huursom alsmede overige vergoedingen verschuldigd aan Keukenhof. Indien de wederpartij de gehuurde locatie voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd verlaat, is nochtans de huurprijs over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.
2. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij de dag van ontvangst van de annulering door Keukenhof bepalend is.

Artikel 8: hoedanigheid
1. Keukenhof stelt de gehuurde locatie ter beschikking in de staat waarin zij zich bij aanvang van de huur bevindt. De Locatie is in ontwikkeling. Dit brengt met zich dat het niet uitgesloten is dat op of aan de gehuurde locatie zichtbaar werkzaamheden worden verricht. Dit laatste zal de wederpartij nimmer aanspraak geven op restitutie van (een deel van) de huurprijs of schadevergoeding. Evenmin zullen dergelijke werkzaamheden grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst zijn.
2. De wederpartij is verplicht de gehuurde locatie aan het einde van de huur in dezelfde staat terug te leveren als hij dit van Keukenhof heeft ontvangen. Deze verplichting van de wederpartij omvat mede: De gehuurde locatie in geen enkel opzicht te overbelasten en/of het voor een ander gebruik aan te wenden dan waarvoor de gehuurde locatie geschikt danwel bestemd is. In ontvangstneming door Keukenhof van de gehuurde locatie laat de aanspraken van Keukenhof, terzake van vergoeding van schade onverlet.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde locatie toegebracht als gevolg van verontreiniging, waaronder in ieder geval begrepen extra reinigingskosten, hoe en door wie ook veroorzaakt met inbegrip van alle (gevolg)schade ten gevolge van oponthoud en/of al dan niet gedeeltelijke stillegging van het bedrijf van Keukenhof of derden.
4. Waardevermindering, reparaties en vernieuwingen, veroorzaakt door onbehoorlijk gebruik, overbelasting, onvakkundig gebruik, ook al is een en ander gebleken, resp. noodzakelijk gebleken na afloop van de huur, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: vergunningen
De wederpartij verplicht zich zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventuele noodzakelijke vergunningen van daartoe bevoegde autoriteiten en zich overigens aan de wettelijke regels (waaronder maar niet uitsluitend de regels inzake geluidsoverlast) te houden. Het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen komt – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen – voor risico van de wederpartij.

Artikel 10: gebruik van de gehuurde locatie
1. Huur van het tot de Locatie behorende kasteel voor huwelijksvoltrekkingen ziet op de trouwzaal van het kasteel, alsmede de vestibule en de trappenhal die toegang verlenen tot de trouwzaal en de toiletten op de begane grond. Overige ruimten zijn niet beschikbaar. Na afloop van de huwelijksvoltrekking zal wederpartij en de haren het kasteel direct verlaten. 15 minuten voor het afgesproken tijdstip mogen (de gasten van) de wederpartij het kasteelpark betreden. 20 minuten na de huwelijksvoltrekking dienen de auto’s van zowel het bruidspaar als van de gasten de Locatie te hebben verlaten.
2. De wederpartij is gehouden bij de toegang tot en het gebruik van de door haar gehuurde ruimte(n) op de Locatie de aanwijzingen van (personeel van) Keukenhof en/of de Locatie op te volgen. Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Keukenhof, zal de wederpartij zich onthouden van het aanbrengen van versieringen e.d. Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Keukenhof, zal de wederpartij zich voorts onthouden van het aanbrengen van wijzigingen in de inrichting van de gehuurde ruimte(n).
3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Keukenhof, is het niet toegestaan om in het kasteel behorende tot de Locatie fotoreportages te maken anders dan een fotoreportage van de huwelijksvoltrekking zelf.
4. Mogelijk beeldmateriaal (foto’s en film/video-opnamen) van (delen van) de Locatie mag slechts worden gebruikt in de eigen, particuliere, kring. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keukenhof heeft bezoeker niet het recht voormeld beeldmateriaal over te dragen, te verkopen, ten toon te stellen, commercieel te exploiteren etc. Bij overtreding hiervan verbeurt de wederpartij een contractuele boete ter hoogte van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro), onverminderd de overige rechten van Kasteel Keukenhof, waaronder het recht op schadevergoeding.
5. Roken is niet toegestaan in de tot Locatie behorende ruimten, meer concreet: het Kasteel, het Koetshuis, de stallen, Washuis, Hofboerderij, Poortgebouw en Frederik’s Hof.
6. Gasten dienen hun auto’s te parkeren op de parkeerplaats behorende tot de Locatie en/of volgens aanwijzingen van (personeel van) Keukenhof. Slechts bij een huwelijksvoltrekking geldt een uitzondering voor het voertuig van het bruidspaar, hetwelk bij de voordeur van het kasteel of het Koetshuis (afhankelijk waar de huwelijksvoltrekking plaatsvindt) mag achterblijven.
7. Het gebruik van het tot de Locatie behorende Kasteel of het tot de Locatie behorende Koetshuis omvat niet het gebruik van de tot de Locatie behorende tuin. Gebruik van de tuin, waaronder mede te verstaan gebruik voor fotoreportages, is alleen toegestaan indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de wederpartij – conform overeenkomst – gebruik van de tot de Locatie behorende tuin is toegestaan, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de tuin wordt verlaten uiterlijk op de in de overeenkomst overeengekomen tijd.
8. Gezien de kwetsbaarheid van Kasteel Keukenhof zijn ludieke acties als het oplaten van ballonnen, het strooien van rijst, confetti en/of bloemen op de Locatie niet toegestaan.
9. Installatie en gebruik van niet reeds aanwezige geluids- en projectieapparatuur is slechts toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Keukenhof en met in acht neming van de wettelijke voorschriften.
10. De gehuurde ruimte(n) dienen door de wederpartij te worden gebruikt volgens hetgeen in het contract is gesteld. Mochten er wijzigingen nodig zijn in het programma, dan dient dit uitsluitend na toestemming van Keukenhof te geschieden.
11. In het tot de Locatie behorende Kasteel zijn geen honden toegestaan.
12. Bij de gehuurde ruimte(n) behorende toiletten en garderobe zijn bij de huur inbegrepen.
13. Het parkreglement van Keukenhof BV is van toepassing.

Artikel 11: schade
1. Ingeval van schade aan de gehuurde locatie is de wederpartij verplicht deze aan Keukenhof te melden en ter stond alle maatregelen te treffen welke in zijn vermogen zijn om deze schade tot een minimum te beperken.
2. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de door hem gehuurde ruimte(n), de Locatie en aan in deze ruimte(n) of op de Locatie aanwezige goederen van Keukenhof of van derden, toegebracht als gevolg van of in verband met het gebruik door de wederpartij, waaronder begrepen schade veroorzaakt door vanwege (het gebruik door) wederpartij aanwezige derden. Keukenhof heeft het recht dergelijke schade onverwijld voor rekening van de wederpartij te laten herstellen; herstelkosten en daarmee samenhangende kosten zijn terstond van wederpartij opeisbaar, een en ander onverminderd de overige rechten van Keukenhof waaronder het recht op vergoeding van (overige) geleden schade.
3. De wederpartij is verplicht aan Keukenhof de schade te vergoeden op basis van een door Keukenhof te verstrekken gespecificeerde opgave van het bedrag van de schade en de berekening die daaraan ten grondslag ligt. De wederpartij wordt geacht met deze opgave akkoord te gaan, tenzij hij binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk bericht zich niet met de opgave te kunnen verenigen.
4. Indien en voor zover door Keukenhof desgevraagd aan de wederpartij terzake een nader gespecificeerde schriftelijke opgave van de schade wordt verstrekt, zullen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij komen.

Artikel 12: overdracht, rechten
1. De wederpartij is niet gerechtigd aan derden enig recht op de gehuurde locatie te verlenen, deze onder te verhuren of zijn rechten, voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming door Keukenhof.
2. Indien Keukenhof toestemming verleent als bedoeld in het vorige lid, is c.q. blijft de wederpartij naast de derde hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst (met de derde).

Artikel 13: in gebreke blijven wederpartij
1. De wederpartij wordt (in ieder geval) geacht van rechtswege in verzuim te zijn in het geval hij (of een derde die zich met toestemming van wederpartij op de gehuurde locatie bevindt):
a. handelt in strijd met enige bepaling van de overeenkomst;
b. handelt in strijd met enige bepaling van de Algemene Voorwaarden van Keukenhof BV voor de verhuur van ruimten en voor cateringdiensten bij Kasteel Keukenhof
c. geen gevolg geeft aan de aanwijzingen van (personeel van) Keukenhof;
2. In een geval als in het voorgaande lid bedoelt, heeft Keukenhof het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk (of mondeling) te beëindigen.
3. Keukenhof heeft overigens het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn in het geval dat:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan Keukenhof ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. de wederpartij nalatig is in de nakoming van enige uit deze akte voortvloeiende verplichting;
c. de wederpartij in staat van faillissement is komen te verkeren, dan wel zodra de wederpartij een verzoek indient hem surseance van betaling te verlenen;
d. indien op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij door derden executoriaal beslag wordt gelegd;
e. indien op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij door derden conservatoir beslag wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na de dag van beslaglegging is opgeheven of vernietigd;
f. de wederpartij (rechtspersoon) wordt geliquideerd;
g. de wederpartij onder curatele of (een gedeelte van) zijn vermogen onder bewind wordt gesteld;
h. de wederpartij overlijdt;
i. de wederpartij toepassing van de wettelijke regeling van schuldsanering aanvraagt;
j. een door de wederpartij te organiseren evenement niet voldoet aan de wettelijke regelgeving.
4. Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet het recht van Keukenhof:
a. om terstond volledig betaling te vorderen van hetgeen huurder op grond van overeenkomst verschuldigd is geworden;
b. alle overige rechten van verhuurder terzake van tekortkoming door huurder elders in deze voorwaarden of overeenkomst bepaald.

Artikel 14: incassokosten
1. Als de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en deze partij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte conform de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek voor rekening van deze wederpartij.
2. Behoudens ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de wettelijke regeling van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, zal de wederpartij indien zij in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, de kosten ter verkrijging van voldoening aan Keukenhof moeten vergoeden. Meer concreet zal een dergelijke wederpartij – onverminderd eventuele proceskosten – ter zake van deze kosten een direct opeisbare som verschuldigd zijn aan Keukenhof gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 80, dan wel, indien dit bedrag hoger is, de werkelijke incassokosten.

Artikel 15: garantie
Keukenhof garandeert dat het geleverde goed naar haar beste vermogen zal voldoen aan de hierbij behorende specificaties. De specificaties gelden echter niet als garantie. Keukenhof staat er voorts niet voor in dat het geleverde product voldoet aan het doel dat de wederpartij hier aan geeft.

Artikel 16: reclames en klachten
1. De wederpartij dient de gehuurde locatie bij aanvang van de huur te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze direct mondeling ter kennis te brengen van Keukenhof. De wederpartij zal deze klacht vervolgens ook schriftelijk bevestigen.
2. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen een maand na de verhuur, schriftelijk onder vermelding van aflever bon en/of factuurgegevens te melden aan Keukenhof.
3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Keukenhof in staat is adequaat te reageren.
4. Indien de wederpartij geen melding maakt binnen de in artikel 16 lid 2 genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
5. Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tenzij Keukenhof aan wederpartij te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.
6. Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal Keukenhof slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.

Artikel 17: specifieke voorwaarden betreffende cateringdiensten
1. Totstandkoming overeenkomst en prijzen
a. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Kasteel Keukenhof bevoegd evenredig hogere kosten in rekening te brengen. Kasteel Keukenhof zal wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs kenbaar maken. Kasteel Keukenhof zal daarbij de omvang van de verhoging melden.
b. Ingeval Kasteel Keukenhof de hogere som in rekening brengt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden.
2. Uitvoering
a. Keukenhof zal de catering (en eventuele overige dienstverlening) naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Keukenhof bepaalt de wijze waarop en door welke personen de dienstverlening plaatsvindt doch neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Keukenhof heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden zullen gelden.
c. Keukenhof is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat Keukenhof is uitgegaan van eventueel door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid voor Keukenhof kenbaar was.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen draagt wederpartij er zorg voor dat Keukenhof de werkzaamheden (inclusief voorbereiding) tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de benodigde faciliteiten, als bijvoorbeeld maar niet uitsluitend toegang tot de benodigde ruimten, hulpmiddelen en gas, water en elektriciteit, opdat het werk op locatie tijdig, ongestoord en volgens de wettelijke normen (o.a. inzake hygiëne en arbeidsomstandigheden) kan plaatsvinden.
e. Eventuele opslag van goederen op de locatie benodigd voor de uitvoering van de opdracht vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. Keukenhof behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.
f. Is in de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij Keukenhof derhalve alsnog in gebreke te stellen waarbij Keukenhof een redelijke termijn moet worden geboden alsnog te leveren.
g. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of producten niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Keukenhof zijn verstrekt, heeft Keukenhof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
h. Wederpartij vrijwaart Keukenhof voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan wederpartij toerekenbaar is.
i. Alle niet-consumptiegoederen welke bij de uitvoering van de opdracht door Keukenhof ter beschikking gesteld waaronder (bijvoorbeeld) maar niet uitsluitend tafellinnen, serviesgoed, tafelzilver (bestek), blijven eigendom van Keukenhof. Schade aan of verlies van deze goederen door anderen dan Keukenhof veroorzaakt zal door wederpartij per ommegaande aan Keukenhof moeten worden vergoed (tegen kostprijs).
3. Annulering of lager aantal gasten
a. De wederpartij kan een tot stand gekomen overeenkomst schriftelijk annuleren. Hiervoor gelden de bepalingen en termijnen zoals genoemd in artikel 7 van deze voorwaarden.
b. Voor de berekening van de te betalen annuleringsvergoeding als hiervoor beschreven, is de dag van ontvangst van de annulering door Keukenhof bepalend.
c. Tot zeven dagen voor de overeengekomen datum van catering kan de wederpartij schriftelijk een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan Keukenhof. Ingeval het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 70% van het oorspronkelijke aantal gasten bedraagt, zal dit door partijen worden gezien als een gedeeltelijke annulering waarop de regeling van artikel 7 (naar rato) van overeenkomstige toepassing is, in die zin dat ter
zake van het lagere aantal gasten (dan eerder opgegeven) het percentage als bedoeld in rekening zal worden gebracht. Daarbij zal voor de berekening van het bedrag per persoon worden uitgegaan van de gegevens op de opdrachtbevestiging (en offerte).
4. Kurkengeld
a. Indien de wederpartij en/of een of meer van haar gasten op de locatie van catering drank nuttigt die niet door Keukenhof is verstrekt, is de wederpartij per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
b. Indien de wederpartij en/of een of meer van haar gasten op de locatie van catering etenswaar nuttigt die niet door Keukenhof is verstrekt, is de wederpartij ter zake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.
c. De bedragen als bedoeld in de leden a en b worden vooraf overeengekomen, dan wel – indien partijen geen bedragen zijn overeengekomen – in redelijkheid vastgesteld door Keukenhof.

Artikel 18: overmacht
1. Partijen zijn ingeval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van partijen, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting en brand.
3. Keukenhof heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Keukenhof zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Voor zover Keukenhof ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Keukenhof gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
5. Keukenhof zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren.
6. Indien de overmacht langer dan zestig dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft) schriftelijk te ontbinden.

Artikel 19: aansprakelijkheid
1. Keukenhof is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing en/of diefstal van de in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein van het kasteelpark aanwezige kleding en/of andere goederen; huurder vrijwaart Keukenhof voor aanspraken van derden ter zake van dergelijke schade.
2. Keukenhof is niet aansprakelijk voor schade, hetzij direct, hetzij indirect, als gevolg van een gebrek in de geleverde locatie, tenzij de wederpartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Keukenhof en de schade bij zorgvuldig en deskundig handelen vermeden zou zijn.
3. Keukenhof is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor bedrijfs- c.q. gevolgschade die de wederpartij mocht lijden als gevolg van verzuim of vertraging.
4. De wederpartij vrijwaart Keukenhof tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade die tijdens de huur aan derden is berokkend.
5. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in artikel 18 is Keukenhof niet verplicht tot enige schadevergoeding.
6. Indien Keukenhof aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de huur, dan wel – indien deze beperking in rechte geen standhoudt – tot de voor de betreffende aanspraak onder de van toepassing zijnde limieten van de door Keukenhof afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
7. Onder schade als hierboven wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
8. Keukenhof is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van Keukenhof en door Keukenhof ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 20: geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Keukenhof zal haar verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door haar ingeschakelde derden.
2. In afwijking van het eerste lid is Keukenhof gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens wederpartij verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

Artikel 21: intellectuele eigendom
1. Keukenhof behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de producten van geest welke opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de offerte voor of uitvoering van de overeenkomst en ten aanzien waarvan opdrachtnemer de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten heeft of geldend kan maken.
2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten van geest, waaronder begrepen offertes, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaar te maken of te exploiteren.

Artikel 22: sociale regelgeving
De wederpartij is aansprakelijk – en vrijwaart Keukenhof – voor alle af te dragen sociale verzekeringspremies en af te dragen belastingen, welke verschuldigd mochten zijn inzake op het kasteelpark plaatsvindende optredens (en andere werkzaamheden). Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat alle door haar ingeschakelde medewerkers/artiesten in Nederland mogen werken en dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wettelijke normen (waaronder die van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen) in acht worden genomen). De wederpartij vrijwaart Keukenhof van eventueel opgelegde boetes.

Artikel 23: geschillenbeslechting
Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement waar het kantoor van Keukenhof gevestigd is, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 23 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren.

Artikel 24: toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten die Keukenhof met de wederpartij sluit en op eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag, alsmede enig ander internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.